Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov


v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Vážený používateľ,

v súvislosti s prihlásením sa do našej aplikácie m.agenda a so spracúvaním cookies / local storage dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov, preto by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.


Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno Antastic s.r.o.
Sídlo Rudohorská 33, 974 11, Banská Bystrica
IČO 47660953
Telefónne číslo +421 903 220 514, +421 908 488 507
Email info@antastic.sk
Zodpovedná osoba Nie je určená

Čo sú cookies?

Sú to krátke, zvyčajne textové súbory, generované webovým serverom, ktoré sa ukladajú na počítači používateľa (návštevníka webovej stránky), a to prostredníctvom webového prehliadača daného používateľa (v prípade, že sú na strane webového prehliadača povolené). Keď sa používateľ neskôr vráti na tú istú webovú stránku, prehliadač pošle tieto uložené cookies späť na webový server, ktoré si pred tým uložil na počítači používateľa. Tzv. Session cookies majú krátku životnosť a mažú sa po ukončení aktuálnej návštevy, resp. po zatvorení prehliadača.

Čo je local storage?

Tzv. local storage je svojím charakterom blízka funkčnosti cookies. Ide o mechanizmus, ktorý umožňuje web stránke uložiť na počítači používateľa (návštevníka webovej stránky) informácie a to prostredníctvom webového prehliadača. Rozdiel oproti cookies je najmä v tom, že prehliadač neposiela informácie z local storage automaticky späť na webový server.

Účel spracúvania osobných údajov

  1. Používanie služieb a funkcií aplikácie m.agenda. Na tento účel sú použité aj cookies a sú nutnou podmienkou funkčnosti aplikácie.
  2. Urýchlenie a uľahčenie prístupu a práce v aplikácii m.agenda prostredníctvom local storage.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)

Kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcom:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii Nie je
Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP) Poskytovateľ hostingu a IT služieb Amazon Web Services, Inc. za účelom uchovávania a zálohovania údajov

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Nie je a ani sa nezamýšľa.

Doba uchovávanie osobných údajov

Po dobu trvania záujmu o prihlásenie. Ak si klient bude priať zrušiť prihlásenie, jeho osobné údaje v databáze sa vymažú.

Cookies sú nevyhnutné počas práce používateľa s aplikáciou m.agenda. Po ukončení práce s aplikáciu môže používateľ dané cookies odstrániť.

Local storage obsahuje informáciu o emailovej adrese používateľa ale iba v prípade, že počas prihlásenia do aplikácie m.agenda použil možnosť "Zapamätať si email". V tom prípade je emailová adresa uložená v local storage pokiaľ používateľ nezruší možnosť "Zapamätať si email".

Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
  • právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
  • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  • právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa prihlásenia kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť prihlásenie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Máte právo vymazať cookies, čo však dočasne znemožní ďalšiu prácu s aplikáciou m.agenda. Pre obnovenie možnosti pracovať s aplikáciou bude potrebné opätovne sa prihlásiť do aplikácie.

Máte právo odvolať súhlas s uložením Vášho emailu v local storage pomocou zrušenia možnosti "Zapamätať si email" na prihlasovacom formulári.

Poskytnutie Vaších osobných údajov je dobrovoľné

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.

V prípade, že máte záujem o prihlásenie, budeme potrebovať Váš E-mail, aby sme Vám mohli zriadiť prihlasovací účet. Následkom neposkytnutia osobných údajov bude, že nebude možné Vám zriadiť prihlasovací účet, a nebudete môcť používať aplikáciu m.agenda, iné následky nie sú.

V prípade, že máte záujem o používanie aplikácie m.agenda, bude potrebné uložiť nevyhnutné údaje v cookie súboroch. Neumožnenie vytvorenia cookie súborov spôsobí, že nebudete môcť používať aplikáciu m.agenda, iné následky nie sú.

V prípade, že nesúhlasíte s použitím local storage na uloženie Vášho emailu, nebudete môcť použiť funkciu "Zapamätať si email" na prihlasovacom formulári, iné následky nie sú.

Automatické rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.